Špeciálnopedagogické

Realizujeme špeciálnopedagogickú diagnostiku:

 • orientačná včasná diagnostika (do 5 rokov veku)
 • diagnostika školskej zrelosti (predškolský vek)
 • diagnostika vývinových porúch učenia - dysgrafia, dysortografia, dyslexia, dyskalkúlia (školský vek)
 • diagnostika PAS (ako súčasť diagnostiky v spolupráci s lekárom – pedopsychiatrom, príp. s klinickým psychológom, v rámci vstupnej konzultácie vždy zvažujeme tiež odoslanie klienta na diagnostiku do špecializovaného centra)
 • diagnostika profesijnej orientácie – voľba vhodnej strednej školy, príp. povolania (od 8. ročníka ZŠ)

Rovnako ako psychologičky i špeciálne pedagogičky pracujú s anamnézou i s diagnostickými závermi iných odborníkov, nakoľko v ľudskom tele i v psychike človeka „všetko so všetkým súvisí“.

Špeciálnopedagogická terapia

Vyplýva z predchádzajúcej diagnostiky a obsahuje korekčné cvičenia „šité namieru“ konkrétnemu klientovi. Zameriavame sa na nácvik a korekciu oslabených schopností, zručností, návykov, ... Dôležitá je tu spolupráca s rodinou i so školou, pričom cieľom je zjednotiť naše snaženie v prospech čo najoptimálnejšieho vývinu dieťaťa.

Pracujeme s deťmi rôzneho veku (od 0 do ukončenia prípravy na povolanie). Skúsenosti máme s rozličnými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

 • poruchy pozornosti,
 • špecifické poruchy učenia,
 • poruchy autistického spektra,
 • narušená komunikačná schopnosť,
 • telesné postihnutie,
 • zdravotné oslabenie,
 • mentálne postihnutie,
 • nadanie, ...
Logo